Pakiety promocyjne

Pakiety promocyjne dla Kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017

Specjalnie z myślą o naszych Absolwentach i Studentach, a także o ich rodzinach Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego przygotowała pakiety promocyjne, dzięki którym nauka w „Jańskim” będzie jeszcze tańsza!

pakiet „Rodzina Jańskiego”

Pakietem objęci są: studenci, absolwenci, uczestnicy i absolwenci studiów podyplomowych, nauczyciele akademiccy i pracownicy  administracyjni zatrudnieni na podstawie umów o pracę
i umów cywilnoprawnych i ich rodziny.

1.    Absolwenci Szkół im. Bogdana Jańskiego oraz absolwenci studiów podyplomowych, realizowanych przez Szkoły Wyższe im. Bogdana Jańskiego podejmujący studia wyższe zwolnieni są z opłat wpisowego.

2.    Absolwenci studiów wyższych oraz absolwenci studiów podyplomowych, realizowanych przez Szkoły Wyższe im. Bogdana Jańskiego podejmujący studia wyższe, wnoszą czesne w wysokości 80%  kwoty ustalonej zgodnie z załącznikami nr 1-8 do zarządzenia. Czesne w niższej wysokości nie przysługuje jeśli student powtarza semestr lub rok studiów.

3.    Pierwsza nowa osoba podejmująca studia wyższe w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego będąca członkiem rodziny (mąż, żona, dzieci, rodzice, dziadkowie) studenta, absolwenta, uczestnika i absolwenta studiów podyplomowych, nauczyciela akademickiego i pracownika administracyjnego zatrudnionego na podstawie umowy
o pracę lub umowy cywilnoprawnej wnosi czesne w wysokości  80% kwoty ustalonej zgodnie z załącznikami nr 1-8 do zarządzenia, każda następny członek rodziny wnosi czesne w wysokości 70%  kwoty, o której mowa wyżej. Czesne w niższej wysokości nie przysługuje w przypadku jeśli student powtarza semestr lub rok studiów oraz
w przypadku jeśli student naruszył przepisy obowiązujące w Uczelni lub swoim postępowaniem uchybił godności studenta.

4.    Absolwenci Szkół im. Bogdana Jańskiego oraz absolwenci studiów podyplomowych, realizowanych przez Szkoły Wyższe im. Bogdana Jańskiego mogą czynnie uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Szkołę oraz korzystać z usług Biur karier, bibliotek i czytelni.

5.    Student biorący czynny udział w procesie rekrutacji na studia pierwszego stopnia
w Uczelni, uzyskuje bonifikatę w opłacie  czesnego. Szczegółowe zasady ustalania bonifikaty określone są w załączniku nr 10a do niniejszego zarządzenia.

 

- pakiet  „Wschodni”

Pakietem objęci są studenci pochodzący z państw b. ZSRR znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej.

1.    Osoby objęte pakietem mogą ubiegać się o dodatkowe bezpłatne zajęcia z przedmiotów wyrównujących poziom wykształcenia w tym naukę języka polskiego.

2.    Osoby objęte pakietem otrzymują 15% bonifikatę w opłacie czesnego ustalonego zgodnie z załącznikami nr 1-8 do zarządzenia .

3.    Bonifikata nie przysługuje w przypadku jeżeli student powtarza semestr lub rok oraz
w przypadku jeśli student naruszył przepisy obowiązujące w Uczelni lub swoim postępowaniem uchybił godności studenta.

4.    Uczelnia wspiera (Biuro karier) pod względem organizacyjnym pobyt w Polsce podczas odbywania studiów.

5.    Uczelnia (Biuro karier) udziela indywidualnych konsultacji oraz prowadzi doradztwo
w zakresie radzenia sobie na lokalnym rynku pracy. Biuro organizuje zgodnie
z potrzebami szkolenia i warsztaty.

6.    Uczelnia wspiera nawiązywanie kontaktów handlowych i produkcyjnych osób objętych pakietem z podmiotami gospodarczymi i organizacjami w Polsce.

7.    Decyzję w sprawie objęcia pakietem Wschodnim podejmuje kanclerz na wniosek zainteresowanego zaopiniowany przez dyrektora lub dziekana wydziału. Wniosek musi zawierać udokumentowanie trudnej sytuacji finansowej.

 

- pakiet „Najlepszy student”

Pakietem objęci są: studenci stacjonarni i niestacjonarni studiów I i II stopnia, którzy:

a)      uzyskali na świadectwie maturalnym średnią ocen co najmniej 4,60 z zastrzeżeniem lit. b,

b)      w przypadku osób legitymujących się nową maturą, uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły średnią ocen co najmniej 4,60 i ponadto uzyskali na egzaminie maturalnym co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania liczonych jako średnia z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny – poziom podstawowy i przedmiot wybrany obowiązkowy – poziom podstawowy (dot. części pisemnej i ustnej).

Średnią ocen na świadectwie maturalnym, o której mowa wyżej, należy obliczać uwzględniając łącznie oceny danej osoby uzyskane na zakończenie roku oraz na egzaminie maturalnym. Nie bierze się pod uwagę oceny z zachowania.

Szczegółowe zasady wyłaniania oraz zasady i tryb udzielania bonifikaty w wysokości czesnego określa załącznik nr 10b do niniejszego zarządzenia.

 

                     Studenci, o których mowa wyżej są uprawnieni do:

1.    Uzyskania bonifikaty w opłacie czesnego przez cały okres studiów w wysokości 20% kwoty ustalonej zgodnie z załącznikami nr 1 - 8 do zarządzenia. Bonifikatę w wysokości 25 % mogą otrzymać studenci legitymujący się dodatkowo szczególnymi osiągnięciami w nauce, działalności społecznej, organizacyjnej lub w sporcie.

2.     Bonifikata nie przysługuje w przypadku powtarzania semestru lub roku oraz w przypadku jeśli student naruszył przepisy obowiązujące w Uczelni lub swoim postępowaniem uchybił godności studenta.

3.    Podejmowania bez opłat kształcenia na drugiej specjalności, w ramach listy specjalności na danym kierunku aktualnie prowadzonych przez wydział.

4.    Uzyskania bonifikaty w opłacie czesnego na drugim podjętym w Uczelni kierunku studiów
w przez cały okres studiów w wysokości 50% kwoty ustalonej zgodnie z załącznikami
nr 1 - 8 do zarządzenia. Postanowienia pkt. 1 stosuje się odpowiednio.

5.    Otrzymywania bezpłatnie publikacji wydawanych przez Uczelnię.

6.    Udziału w wybranych zajęciach prowadzonych przez wydział na innych kierunkach studiów.

7.    Udziału w dodatkowych warsztatach i zajęciach przygotowanych przez Biuro Karier.

 

- pakiet „Równe szanse”

Pakietem objęci są: studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, socjalnej bądź losowej.

1.       Studenci mogą ubiegać się na zasadach określonych w Regulaminie pomocy materialnej o stypendia socjalne, stypendia specjalne dla niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendia rektora dla najlepszych studentów. Stypendia wypłacane są przez 10 miesięcy w roku. Zapomoga może być przyznana dwa razy w roku akademickim. Zapomoga może być udzielona do wysokości rocznego czesnego.

2.       Student znajdujący się okresowo w trudnej sytuacji finansowej może ubiegać się
o restrukturyzację terminów i wysokości rat w opłacie czesnego.

3.       Udokumentowany wniosek o restrukturyzację terminów wnoszenia opłat student składa do dyrektora wydziału, który niezwłocznie opiniuje wniosek i przekazuje go do decyzji kanclerza. Wniosek powinien być złożony przed wystąpieniem zaległości w opłacie czesnego. Wniosek złożony przez studenta, który już zalega z opłatą czesnego, nie będzie rozpatrywany.

4.       Na wniosek studenta, o którym mowa w pkt. 3, kanclerz może ustalić inne terminy
i wysokość rat wnoszenia opłat czesnego z zachowaniem zasady, że do końca danego semestru będzie wniesiona pełna opłata za ten semestr. 

 

- pakiet „Polonijny”

Polscy studenci oraz studenci pochodzenia polskiego mieszkający na stałe lub okresowo za granicą mogą na podstawie udokumentowanego wniosku otrzymać zgodę dziekana na indywidualną organizację studiów.  Studenci, o których mowa wyżej, mogą uzyskać  bonifikatę w opłacie czesnego przez okres studiów, w którym mieszkają za granicą, w wysokości 20% kwoty ustalonej zgodnie z załącznikami nr 1 - 8 do zarządzenia. Decyzję w sprawie przyznania bonifikaty na udokumentowany wniosek studenta podejmuje kanclerz na wniosek studenta zaopiniowany przez dyrektora wydziału.

 

- pakiet „Przedsiębiorczych”

1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz uczestnicy studiów podyplomowych, 

    którzy:

1)  aktywnie wspierają Uczelnię w realizacji działań informacyjno-promocyjnych i innych działań statutowych, albo

2) doprowadzili do rozszerzenia korzystnych dla Uczelni kontaktów z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności poprzez podpisanie umowy/porozumienia o współpracy
(z wyłączeniem standardowych umów w sprawie praktyk).

Studenci, o których mowa wyżej, mogą uzyskać  bonifikatę w opłacie czesnego przez okres semestru, w którym miały miejsce działania opisane w pkt. 1 i 2,  w wysokości 20% kwoty ustalonej zgodnie z załącznikami nr 1 - 8 do zarządzenia. Bonifikata z tego tytułu może być udzielona nie częściej niż dwa razy w ciągu całego okresu studiów.

2. Decyzję w sprawie udzielenia bonifikaty podejmuje rektor lub prorektor na wniosek  studenta zaopiniowany przez dyrektora lub dziekana wydziału.

3. Absolwenci studiów wyższych wszystkich uczelni i kierunków oraz osoby aktualnie studiujące w innych uczelniach podejmujący studia wyższe w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego wnoszą czesne w wysokości 80 %  kwoty ustalonej zgodnie z załącznikami nr 1 - 8 do zarządzenia. Czesne w niższej wysokości nie przysługuje jeśli student powtarza semestr lub rok studiów oraz w przypadku jeśli student naruszył przepisy obowiązujące w Uczelni lub swoim postępowaniem uchybił godności studenta.

 

- pakiet „Dla firm”

Pakietem są objęcie studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W przypadku jeśli
z danej firmy lub instytucji podejmują studia wyższe na pierwszym roku więcej niż 3 osoby, przysługuje im bonifikata w opłacie czesnego za pierwszy semestr w wysokości 10% kwoty ustalonej zgodnie z załącznikami nr 1  - 8 do zarządzenia. Jeśli z danej firmy/instytucji podejmie studia na pierwszym roku  więcej niż 5 osób,  przysługuje im bonifikata w opłacie czesnego za pierwszy semestr w wysokości 20% kwoty ustalonej zgodnie z załącznikami nr 1 - 8 do zarządzenia.

Warunkiem udzielenia bonifikaty, o której mowa wyżej, jest wniesienie przez wszystkich ubiegających się o bonifikatę opłaty wpisowego oraz co najmniej dwóch rat czesnego.

Decyzję w sprawie udzielenia bonifikaty podejmuje rektor lub prorektor na wniosek studentów zaopiniowany przez dyrektora lub dziekana wydziału.

Udzielenie bonifikaty następuje na wniosek złożony w terminie do 5 października w przypadku rozpoczynania studiów od semestru zimowego, i do 1 marca w przypadku rozpoczynania studiów od semestru letniego. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

- pakiet „Wielodzietna rodzina”

 

Pakietem objęci są: studenci studiów pierwszego i  drugiego stopnia.

1.         Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia podejmujący studia wyższe pochodzący z rodzin, które mają na utrzymaniu troje dzieci w wieku do 26 lat wnoszą czesne w wysokości 70 % kwoty ustalonej zgodnie z załącznikami nr 1-8 do zarządzenia.

2.         Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia podejmujący studia wyższe pochodzący z rodzin które mają na utrzymaniu czworo dzieci w wieku do 26 lat wnoszą czesne w wysokości 60 %  kwoty ustalonej zgodnie z załącznikami nr 1-8 do zarządzenia.

3.         Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia podejmujący studia wyższe pochodzący z rodzin które mają na utrzymaniu pięcioro i więcej dzieci w wieku do 26 lat wnoszą czesne w wysokości 50 % kwoty ustalonej zgodnie z załącznikami nr 1-8 do zarządzenia.

4.      Powyższy pakiet nie dotyczy studentów, którzy powtarzają semestr lub rok studiów.

   Wymagany będzie dokument potwierdzający.