Zarządzanie kapitałem ludzkim

Opis specjalności

 

Celem tej specjalności jest wykształcenie kompetentnej kadry, która potrafi zarządzać organizacją, wykorzystując cały jej potencjał, którego zasadniczym elementem są pracownicy, ich wiedza i umiejętności. Szczególnym obszarem tych działań jest doskonalenie i kreatywny rozwój pracowników, inwestowanie w kapitał ludzki oraz tworzenie i integrowanie zespołów pracowniczych, które w pełni identyfikowałyby się z firmą i przyczyniały się do wzrostu przewagi konkurencyjnej oraz prestiżu.
Dlatego też, absolwent naszej specjalności uzyska pełną wiedzę dotyczącą istoty zasobów ludzkich oraz ich roli w przedsiębiorstwie. Jako specjalista z dziedziny zarządzania kapitałem ludzkim nabędziesz umiejętności definiowania problematyki ludzkiej w szerokim kontekście społecznym. Będziesz wiedział rozwiązać problemy, które pojawiają się przy kierowaniu zespołem ludzkim. Specjalność ta nauczy Cię umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz prowadzenia własnej działalności w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

 
Nabyte umiejętności
 
 • diagnozowanie i rozwiązywanie konfliktów
 • efektywne motywowanie personelu
 • konstruowanie systemu ocen pracowniczych
 • kształtowanie dopływu (rynek pracy) i odpływu ludzi (renty, emerytury, outplacement, stosunki z byłymi pracownikami)
 • kształtowanie kariery zawodowej i wykorzystanie pracowników w przedsiębiorstwie i instytucji
 • planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie ludzi w procesach pracy
 • prowadzenie doboru kadr
 • przygotowywanie i realizowanie szkoleń
 • rozwiązywanie problemów związanych z uczestnictwem ludzi w przedsiębiorstwie i instytucji, układów zbiorowych, stosunków socjalnych i społecznych
 • uprawianie polityki i strategii kapitału ludzkiego
 • wiedza w zakresie monitorowania i analizowania rynku pracy
 
Praca po studiach
 
 • w firmie handlowej, usługowej i produkcyjnej jako specjalista personalny i do ds. kontaktów, z klientami
 • w firmie wyszukującej specjalistów na potrzeby rynku pracy jako head hunter
 • w organizacjach samorządowych, w działach sfery administracji państwowej i samorządowej
 • w firmach handlowych jako przedstawiciel handlowy reprezentujący firmę w kontaktach z klientami, doradca personalny
 • w instytucjach i organizacjach międzynarodowych
 • w instytucjach, w działach personalnych, kadrowych jako specjalista ds. kadrowych i motywowania
 • w przedsiębiorstwach i organizacjach ds. zarządzania zespołami ludzkimi
 • w firmach analizujących rynek pracy
 • w przedsiębiorstwach zarządzania personelem i rozwoju strategicznego
 • w firmach zatrudniających ekonomistów i przedstawicieli pokrewnych zawodów w każdym sektorze i dziale gospodarki, zarówno prywatnym, jak i publicznym
 • w bankach i innych instytucjach finansowych
 • w instytucjach rządowych, regionalnych i pozarządowych
 • w instytucjach współpracujących z Unią Europejską i przedsiębiorstwach działających na rynkach unijnych
 • we wszelkiego rodzaju firmach jako specjalista ds. szkoleń
 • w przedsiębiorstwach i organizacjach ds. zarządzania zespołami ludzkimi
 • w firmach jako doradca ds. public relations lub doradca personalny
 • w firmach jako specjalista ds. kadrowych lub wynagrodzeń
 • w firmach konsultingowych
 
Program studiów

 

Przedmioty kształcenia humanistycznego

 • Personalizm chrześcijański
 • Aksjologia
 • Wyzwania społeczne
 • Mediacje i negocjacje
 • Kreowanie rzeczywistości

   
Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Język obcy
 • Metodyka badań i prac naukowych
 • Technologie informacyjne
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Normalizacja i certyfikacja
 • Wychowanie fizyczne

   
Przedmioty kształcenia podstawowego

 • Matematyka
 • Statystyka opisowa
 • Mikroekonomia
 • Wybrane zagadnienia makroekonomii
 • Podstawy zarządzania
 • Nauka o organizacji
 • Finanse
 • Podstawy prawa

   
Przedmioty kształcenia kierunkowego

 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Zarządzanie jakością
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Podstawy marketingu
 • Badania marketingowe
 • Rachunkowość finansowa
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu
 • Zarządzanie ekologiczne

   
Przedmioty kształcenia specjalnościowego

 • Pozyskiwanie i dobór pracowników
 • Ocena pracy i zarządzanie wynikami pracy
 • Fundusze europejskie
 • Szkolenia i rozwój pracowników
 • Kierowanie ludźmi
 • Prawo pracy
 • Systemy motywacyjne i polityka płac
 • Elementy socjologii i psychologii pracy
 • Polityka zatrudnienia i zarządzania rynkiem pracy
 • Metody wartościowania pracy
 • Komunikacja interpersonalna
 • Podejmowanie decyzji menedżerskich
 • Systemy ubezpieczeń społecznych
 • Kreowanie rzeczywistości - warsztaty specjalnosciowe
 • Edukacja poprzez projekty
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka zawodowa
   

Uwaga: Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany planu studiów i programu nauczania przedmiotów.