Zarządzanie oświatą

Cel studiów

Studia przygotowują do  zarządzania placówkami oświatowymi. Uprawniają do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz w organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową. Uczestnicy studiów nabywają także  wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do założenia i kierowania niepublicznymi placówkami oświatowymi.
Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także dla osób, które przygotowują się do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie. Przygotowują także menedżerów oświaty do sprawnej organizacji pracy placówki oświatowej i zarządzania nią w warunkach gospodarki rynkowej.
Program zajęć uwzględnia najnowsze wymagania prawne i organizacyjne związane z zarządzaniem oświatą. Umiejętności praktycznego kierowania pracą placówki, słuchacze uzyskają podczas praktyk asystenckich u doświadczonych dyrektorów szkół i innych placówek.

Studia skierowane są do obecnej i przyszłej kadry kierowniczej oświaty, w tym:

 • nauczycieli wszystkich specjalności i poziomów nauczania, którzy chcą ubiegać się o stanowisko dyrektora lub inne kierownicze stanowisko w szkole/placówce
 • pracowników placówek oświaty i pracowników organów prowadzących oraz osób zatrudnionych w administracji państwowej wszystkich szczebli
 • pracowników nadzoru pedagogicznego, którzy chcą ubiegać się o stanowisko dyrektora lub kierownika placówki oświatowej, nadzorować funkcjonowanie pracy placówek oświatowych lub też zamierzają uzupełnić, pogłębić i usystematyzować wiedzę z zakresu zarządzania oświatą
 • innych osób z wykształceniem wyższym, które pragną uzyskać kompetencje z zakresu zarządzania w oświacie, nabyć lub poszerzyć wiedzę oraz umiejętności z zakresu funkcjonowania systemu oświaty

 

Ramowy program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

 • podstawy organizacji i zarządzania
 • podstawy zarządzania kapitałem ludzkim
 • wybrane problemy zarządzania placówkami oświatowymi
 • prawo oświatowe
 • kierowanie i administrowanie placówek oświatowych
 • marketing w oświacie
 • zarządzanie placówkami oświatowymi w warunkach konkurencji
 • technologie informacyjne w dydaktyce i zarządzaniu placówką oświatową
 • zarządzanie finansami w placówce oświatowej
 • nadzór pedagogiczny
 • planowanie i organizacja pracy placówek oświatowych
 • etyka zawodowa nauczyciela i pracownika samorządowego
 • negocjacje i mediacje
 • praktyka kierownicza
 • seminarium dyplomowe

 

Kwalifikacje
Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, przedszkolu i placówce oświatowo-wychowawczej (zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).
Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na drukach określonych w załączniku Nr 9 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie (Dz. U. Nr 11, poz. 61).
Warunkiem uzyskania świadectwa jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem kształcenia, odbycie praktyki kierowniczej oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.
 

Czas trwania studiów
Program dwusemestralnych studiów obejmuje 240 godzin zajęć. Uczestnicy studiów będą aktywnie uczestniczyć w przewidzianych planem wykładach, ćwiczeniach oraz w zajęciach warsztatowych i seminaryjnych. Istnieje możliwość częściowego prowadzenia zajęcia realizowanych w ramach platformy e-learningowej.

 

 Infolinia rekrutacyjna: +48 664 455 397 Zadzwoń teraz!